Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 5% korting op je eerste bestelling | Gratis levering bij bestellingen boven € 50

Algemene voorwaarden

Overzicht

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities, welke je, door deze website te bezoeken en te bekijken, accepteert zonder beperking of voorbehoud, met uitsluiting van enige andere overeenkomst tussen jou en F C Brown (Steel Equipment) Ltd en haar dochterondernemingen (hierna te noemen “Bisley”) met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden en condities. Paragraaftitels zijn uitsluitend bedoeld als referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van een paragraaf.

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Hoewel Bisley redelijke inspanningen verricht om de website te voorzien van accurate en actuele informatie, wordt deze website gepubliceerd “zoals deze is” en “zoals deze beschikbaar is” zonder enige garantie of verklaring met betrekking tot de informatie, inhoud of materialen die deze website bevat. Bisley aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de website. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van deze website op eigen risico is en Bisley geen enkele verplichting of aansprakelijkheid oplegt.

Rechten van derde partijen

Bisley garandeert noch verklaart dat het gebruik van de materialen of de inhoud van de website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden.

Uitsluitingen & Beperkingen van Aansprakelijkheid

Geen enkele aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de toepasselijke wetgeving, zal worden uitgesloten of beperkt door deze Voorwaarden. Het gebruik van, het browsen op en het vertrouwen op de informatie op deze website is voor eigen risico. Bisley, haar dochterondernemingen of aan Bisley gelieerde ondernemingen, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of afleveren van deze website kan aansprakelijk worden gesteld voor directe, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, goodwillderving, verlies van managementtijd, aansprakelijkheid van derden, bedrijfsonderbreking, verlies van gebruik van enig materieel of immaterieel actief, inclusief gegevens die zijn opgeslagen op een computer of andere machine, of verlies van enig verwacht voordeel voortvloeiend uit jouw toegang tot, of gebruik van, deze website. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de website aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet van toepassing kunnen zijn op alle gebruikers van de website of je kunt aanvullende rechten hebben. Bisley spant zich naar alle redelijkheid in de website te beschermen tegen virussen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of virussen die jouw computerapparatuur of andere eigendommen, inclusief data, kunnen infecteren, als gevolg van jouw toegang tot, het gebruik van, of het surfen op deze website of het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video, of audio van deze website. Bisley garandeert niet dat deze website, haar servers of email die namens Bisley wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Je wordt aangeraden alle passende voorzorgsmaatregelen te nemen alvorens informatie van deze website te downloaden. Hoewel Bisley redelijke inspanningen verricht om deze website in stand te houden, kan Bisley niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het niet functioneren of het niet beschikbaar zijn van deze website om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot virus besmetting, opzettelijke schade door hackers, het falen van hardware software of systemen, stroomstoring, het uitvallen van telecommunicatielijnen of criminele activiteiten van een derde partij.

Rechten op inhoud en handelsmerken

Bisley is de eigenaar van alle logo’s en handelsmerken die verbonden zijn aan deze website, tenzij anders aangegeven. Gebruikers moeten ervan uitgaan dat het auteursrecht van alle inhoud van deze website bij Bisley berust, tenzij anders aangegeven, en niet mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bisley of een andere relevante eigenaar.

Copying

Waar mogelijk, mag je materiaal van de website downloaden voor gebruik in de normale en juiste gang van zaken binnen jouw bedrijf, mits je de integriteit van het materiaal bewaart, het niet gebruikt in een gewijzigde, denigrerende of misleidende context en alle copyright en andere eigendomsvermeldingen behoudt. Zonder Bisley’s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan een link naar de website te maken, anders dan naar de homepage.

Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres van de gebruiker) die per elektronische post of anderszins naar de website worden verzonden, zullen door Bisley worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van de website. Alle andere communicatie of materiaal verzonden naar de website, zoals vragen, opmerkingen of suggesties, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom.

Gebruik van afbeeldingen

Afbeeldingen van personen of plaatsen afgebeeld op deze website zijn eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van, Bisley. Je mag deze afbeeldingen niet gebruiken of toestaan dat iemand anders deze afbeeldingen gebruikt, tenzij specifiek toegestaan door deze voorwaarden en condities of tenzij specifieke toestemming is gegeven elders op de website.

Gebruikslicentie voor inhoud

De handelsmerken en logo’s (gezamenlijk de “handelsmerken”) die op deze website worden getoond, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Bisley en anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om handelsmerken die op deze website worden getoond te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Bisley of een derde partij die eigenaar is van deze handelsmerken. Het gebruik van de handelsmerken, of van enige andere inhoud van deze website, behalve zoals bepaald in deze voorwaarden en condities, is ten strengste verboden.

Links naar andere sites

Bepaalde hyperlinks in deze website leiden naar websites die niet onder controle staan van Bisley. Dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en Bisley onderschrijft de inhoud van deze websites niet en geeft geen verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de informatie op dergelijke websites. Bisley is niet verantwoordelijk voor de aard, de inhoud of het privacybeleid van deze websites of van andere websites die aan deze website zijn gekoppeld. Het linken naar deze website, off-site pagina’s of andere websites en in het bijzonder het downloaden van computerprogramma’s van bepaalde websites, kan inbreuk maken op het auteursrecht of computervirussen introduceren in het eigen systeem van de gebruiker en geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Graag vestigen wij je de aandacht op het verbod op het maken van links naar deze website anders dan naar of via de homepage, in paragraaf 5 hierboven.

Schending van voorwaarden en bepalingen

Je gaat ermee akkoord dat Bisley en haar contractanten, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aandeelhouders en medewerkers te vrijwaren, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke claim, aansprakelijkheid, schade, kosten, onkosten of eis, inclusief redelijke advocatenkosten en onkosten, ingediend door een derde partij met betrekking tot of voortvloeiend uit schending van deze voorwaarden of de documenten waarin deze specifiek zijn opgenomen, of schending van enige wet of van de rechten van een derde partij.

Updates voor de gebruiksvoorwaarden

Bisley kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. Gebruikers zijn gebonden aan dergelijke herzieningen en dienen daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan zij gebonden zijn te bekijken. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de Nederland staat. Door deze website te gebruiken, stem je ermee in om in geval van een geschil te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Nederlandse staat.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank of bestuursorgaan ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven.